Powstrzymaj dyskryminację dziecka z cukrzycą w szkole

Rok szkolny już się rozpoczął, a na forach dla diabetyków nie brakuje historii o dyskryminowaniu w szkole dzieci z cukrzycą. Od odmowy przyjęcia do placówki po brak chęci współpracy przy opiece zdrowotnej nad małym diabetykiem. Rodzice czuwają na korytarzach lub nawet uczestniczą w zajęciach, bo obawiają się, że szkoła nie stanie na wysokości zadania.

Mały diabetyk – uczeń jak każdy inny

Cukrzyca dziecka nie stanowi przeszkody do rozpoczęcia edukacji. Nie ma też potrzeby kierowania małego diabetyka do specjalnej placówki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwijał się w grupie zdrowych dzieci i kształcił na tych samych zasadach. W końcu, jak każde dziecko, potrzebuje przebywać wśród rówieśników i czuć się częścią grupy.

Jednak należy mu zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, a placówkę przygotować do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą. I tutaj w wielu szkołach zaczynają się schody…

Brak rozporządzenia = brak obligatoryjności?

Wciąż brakuje rozporządzenia wyznaczającego standardy opieki nad uczniem z cukrzycą, stąd nieporozumienia na linii rodzice-nauczyciele. Dokumentem, który na razie występuje w tej roli jest publikacja MEN z serii „One są wśród nas” – „Dziecko z cukrzycą w szkole i w przedszkolu”. MEN zobowiązał placówki oświaty do zaopatrzenia się w te poradniki oraz do zapoznania się z ich treścią.

Mimo tego, że owa publikacja jest złotym standardem opieki nad „cukiereczkami” to placówki nie traktują jej jako wiążących wytycznych.

Poza tym zasłaniają się też stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia:

„(…) wykonywanie czynności przedmedycznych przez nauczycieli może być prowadzone na zasadzie umowy zawartej pomiędzy nauczycielami i rodzicami lub opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich”.

I na to powołują się niektóre placówki odmawiające zaangażowania w opiekę zdrowotną dzieci z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca.

Inne placówki wykorzystują niewiedzę rodziców, zmuszając ich do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.

Na szczęście nie wszystkie szkoły i przedszkola mają takie podejście. Mimo wszystko dobrze jest wiedzieć, jakie są prawa małego diabetyka i jak zorganizować mu właściwą opiekę. Dzięki temu powstrzymasz dyskryminację swojego dziecka w szkole.

Wytyczne MEN – modelowy schemat opieki nad dzieckiem z cukrzycą

Zebraliśmy w punktach najważniejsze reguły modelowej opieki nad dzieckiem z cukrzycą w szkole (na podstawie informacji od MEN):

1. Rodzice przed przyjęciem dziecka do placówki mają poinformować, na co dziecko jest chore i jakie przyjmuje leki (podając nazwy leków i sposób dawkowania).

2. Placówka oświaty nie może odmówić przyjęcia dziecka z cukrzycą tłumacząc to jego chorobą.

3. W placówce oświaty należy zorganizować profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniem z cukrzycą.

4. Nauczyciele mają obowiązek zapoznać się z publikacją MEN z serii „One są wśród nas” – „Dziecko z cukrzycą w szkole i w przedszkolu”.

5. Kadra pedagogiczna i inni pracownicy placówki mają przejść szkolenie, które nauczy ich, jak postępować z małym diabetykiem, zarówno w codziennych sytuacjach, jak też w przypadku komplikacji zdrowotnych.*

6. Szkoła/przedszkole ma obowiązek pozyskać od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka informacje na temat jego choroby, w tym ograniczeń, jakie powoduje.

7. Rodzice w formie umowy pisemnej albo ustnej mają przekazać uprawnienia do sprawowania opieki nad dzieckiem. Zgoda pracowników placówki oraz zobowiązanie do ww. opieki również powinny mieć formę umowy (pisemnej/ustnej). Szkolna pielęgniarka otrzymuje od rodziców zlecenie lekarskie i pisemne upoważnienie do podawania leków, także uczniom pełnoletnim. Podczas jej nieobecności czynności te mogą wykonywać inne osoby, np. rodzic, samo dziecko lub przeszkolony nauczyciel.

8. Dla każdego chorego ucznia trzeba przygotować osobne procedury postępowania – na co dzień i w sytuacjach gorszego samopoczucia. Powinno się znaleźć wśród nich m.in. badanie stężenia glukozy we krwi czy podawanie leków lub pomoc w ich przyjmowaniu, zasady współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi).

9. Do możliwości psychofizycznych chorego dziecka należy dostosować formy nauczania, ich treści i metody dydaktyczne oraz objąć go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

10. Placówka oświaty nie może przejąć całkowitej opieki medycznej, gdyż nie posiada odpowiednich uprawnień w tym zakresie. Jednak w nagłych sytuacjach wymagających interwencji, należy bez wahania udzielić dziecku pomocy przedmedycznej i wezwać pomoc medyczną.

* Dobrze, aby takie szkolenie przeprowadził edukator diabetologiczny.

Niektórzy nauczyciele tłumaczą się przepisem z 2007 r. z prawa oświatowego, według którego nauczyciel nie może dziecku podać leku. Jednak w przypadku uczniów z przewlekłą chorobą nie ma ono zastosowania – od podania leku zależy nie tylko ich zdrowie, ale nawet życie. Co więcej, osoba, która nie udzieli dziecku pomocy, podlega karze.

Twoje dziecko jest dyskryminowane w szkole z powodu cukrzycy? Oto, co powinieneś zrobić:

1. Spotkaj się z dyrektorem placówki, aby omówić problem i znaleźć rozwiązanie. Przed spotkaniem przygotuj pismo w tej sprawie, które ułatwi dalsze poprowadzenie formalności.

2. Jeśli krok pierwszy nie poskutkuje, przygotuj pismo do kuratorium i wydziału edukacji, któremu podlega dana placówka.

3. Trzecim krokiem jest skarga adresowana do Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia. Ta instytucja współpracuje z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN i organami samorządu terytorialnego.

Uczeń z cukrzycą wcale nie musi być poszkodowany przez swoją przewlekłą chorobę. Potrzeba jedynie edukacji nauczycieli i chęci do współpracy. Jeśli zaopiekują się dzieckiem według wskazań Twoich i lekarza, mały diabetyk poczuje się pewniej, zarówno w gronie kadry pedagogicznej, jak i w kontaktach z rówieśnikami.

Przeczytaj też:
Jak zadbać o przedszkolaka z cukrzycą?
Opieka nauczyciela nad cukiereczkiem